• Użytkownik: niezalogowany
   

  Zakładanie Konta

  1. 1. Zasady użytkowania

  2. 2. Ustawienia Konta

  3. 3. Wydruk karty

  Aby kontynuować należy przeczytać dokładnie ogólne zasady korzystania z Konta, umowę i regulamin, a następnie zaakceptować je zaznaczając pola poniżej tekstu. Aby przeczytać pełny tekst tych dokumentów należy użyć paska przewijania znajdującego się z prawej strony tekstu.

  REGULAMIN UŻYTKOWANIA
  INDYWIDUALNEGO KONTA ZDROWOTNEGO
  IKZ

  Wydany w dniu 10 października 2011 r. przez Operatora OSOZ:

  Nazwa KAMSOFT Spółka Akcyjna NIP 954-268-55-59
  Adres 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 REGON 241371988
  Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000345075
  Reprezentacja Zygmunt Kamiński Stanowisko Prezes Zarządu
  Kapitał zakładowy 52 600 000 zł (w całości opłacony) Stan na dz. 03.10.2011

  Postanowienia ogólne i definicje.

  § 1.

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.)
  2. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) - system informacyjno-informatyczny przeznaczony do kompleksowego i długofalowego wspomagania opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób zainteresowanych korzystaniem z serwisów oferowanych przez OSOZ.
  3. Operator Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (Operator OSOZ) - KAMSOFT Spółka Akcyjna 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, REGON 241371988, NIP 954-268-55-59, kapitał zakładowy 40 000 000,00 złoty (opłacony w całości).
  4. Użytkownik - dowolna osoba fizyczna, zamieszkująca w Polsce lub poza granicami kraju, która świadomie i dobrowolnie zawarła z Operatorem OSOZ, umowę na korzystanie z wybranych serwisów oferowanych przez OSOZ.
  5. Umowa - Umowa zawarta między Użytkownikiem i Operatorem OSOZ określająca zasady użytkowania serwisów oferowanych przez OSOZ.
  6. Informacja Zdrowotna - jakakolwiek informacja mająca pośredni lub bezpośredni związek ze stanem zdrowia Użytkownika.
  7. Indywidualne Konto Zdrowotne (IKZ) (Konto Zdrowotne lub Konto IKZ) - pojęcie uogólnione określające przestrzeń w pamięci systemu OSOZ, przypisaną do Użytkownika i przeznaczoną na gromadzenie Informacji Zdrowotnych dotyczących historii stanu zdrowia Użytkownika.
  8. Anonimowe Konto Zdrowotne (AKZ) - Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika posiadające tą własność, iż nie zawiera, pod rygorem częściowego lub całkowitego usunięcia danych przez Operatora OSOZ, jakichkolwiek danych bezpośrednich, pozwalających na identyfikację Użytkownika.
  9. Personalizowane Konto Zdrowotne (PKZ) - Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika posiadające tą własność, iż obok Informacji Zdrowotnych zawiera inne dane bezpośrednie lub pośrednie pozwalające na identyfikację Użytkownika, jakichkolwiek danych bezpośrednich, pozwalających na identyfikację Użytkownika.
  10. Właściciel Indywidualnego Konta Zdrowotnego - właścicielem Konta IKZ jest Operator OSOZ.
  11. Dysponent Indywidualnego Konta Zdrowotnego - dysponentem Konta IKZ jest wyłącznie Użytkownik, którego Informacje Zdrowotne zgromadzone są w Koncie IKZ. Użytkownik ma prawo dysponowania Informacjami Zdrowotnymi, w tym prawo do modyfikowania, a także do udostępniania Informacji Zdrowotnych osobom trzecim, według własnego uznania.
  12. Numer Konta Zdrowotnego NKZ - unikalny numer Indywidualnego Konta Zdrowotnego, nadawany przez Użytkownika lub Operatora OSOZ.
  13. Karta Zdrowia Pacjenta (Karta KZP) - dokument w kształcie karty bankomatowej udostępniony Użytkownikowi rzecz Operatora OSOZ i zapewniający Użytkownikowi dostęp do Indywidualnego Konta Zdrowotnego oraz Informacji Zdrowotnych zawartych w Koncie IKZ.
  14. Kod Karty Zdrowia Pacjenta (Kod Karty) - unikalny numer Karty KZP nadrukowany na Karcie Zdrowia Pacjenta w sposób jawny oraz w postaci kodu kreskowego. Karta Zdrowia Pacjenta może posiadać dodatkowo pamięć elektroniczną.
  15. Kanał Dostępu - sposób komunikacji pomiędzy Operatorem OSOZ i Użytkownikiem, w którym możliwe jest również składanie oświadczeń woli.
  16. Nazwa Użytkownika (login) - unikalny ciąg znaków, zgodny z Ustawą, nadany przez Użytkownika, służący w połączeniu z Hasłem Użytkownika do autoryzacji dostępu do Konta IKZ.
  17. Hasło Użytkownika - ciąg znaków, zgodny z Ustawą, nadany przez Użytkownika, służący w połączeniu z Nazwą Użytkownika do autoryzacji dostępu do Konta IKZ.
  18. Kod PIN - ciąg znaków powiązanych z Kontem IKZ, wykorzystywany w połączeniu z Kodem Karty do identyfikacji Użytkownika. Kod PIN stosowany jest przy uzyskiwaniu dostępu do danych zapisanych na Koncie IKZ, a mający na celu zapewnienie wyłączności dostępu Użytkownika do Konta IKZ.
  19. Potwierdzenie otwarcia Konta IKZ - informacja przesłana Kanałem Dostępu, potwierdzająca utworzenie Konta IKZ na wniosek Użytkownika.
  20. Świadczenie Zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne lub farmaceutyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
  21. Świadczeniodawca OSOZ - podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych, mający na wyposażeniu urządzenia niezbędne do odczytu i gromadzenia danych zdrowotnych zapisanych na Kontach IKZ, który zawarł umowę o współpracy w ramach OSOZ, a w szczególności:

   a) zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, osoba wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

   b) osoba fizyczna inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania Świadczeń Zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub statutowej.

  22. Apteka OSOZ - podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych, mający na wyposażeniu urządzenia niezbędne do odczytu i gromadzenia danych zdrowotnych zapisanych na Kontach IKZ, która zawarła umowę o współpracy w ramach OSOZ, a w szczególności:

   a) dowolna apteka funkcjonująca zgodnie zobowiązującym prawem,

   b) inny podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.

  23. Portal OSOZ - specjalizowana strona internetowa działająca pod adresem www.osoz.pl .
  24. Serwis Zdrowotny Pacjenta - zbiór usług oferowanych przez Operatora OSOZ w szczególności opartych o Informacje Zdrowotne przypisane do Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  25. Serwisy OSOZ - zbiór usług oferowanych przez Operatora OSOZ w ramach Portalu OSOZ.
  26. Siła Wyższa - czynniki niezależne od Stron uniemożliwiające terminowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Do czynników Siły Wyższej zalicza się powodzie, kataklizmy, wojny, rewolucje, akty terrorystyczne, strajki i konflikty społeczne, akty władzy państwowej, lokauty, istotne zmiany obowiązujących przepisów i inne czynniki o podobnym charakterze.

  § 2.

  1. Operator jest twórcą i właścicielem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
  2. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Operatora OSOZ, Indywidualnego Konta Zdrowotnego na platformie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.

  § 3.

  1. Konto IKZ jest częścią Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.

  § 4.

  1. Operator OSOZ otwiera i prowadzi Konto IKZ w celu zapewnienia Użytkownikowi swobodnego dostępu do Informacji Zdrowotnych istotnych przy korzystaniu ze Świadczeń Zdrowotnych. W ramach Konta IKZ, Operator OSOZ może oferować Użytkownikowi również serwisy, informacje oraz dodatkowe usługi dotyczące ochrony zdrowia - zdefiniowane szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy.

  § 5.

  1. Otwarcie Indywidualnego Konta Zdrowotnego następuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem OSOZ.
  2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w drodze zaakceptowania przez Użytkownika dokumentów udostępnionych w formie elektronicznej w Portalu OSOZ i po przesłaniu przez Operatora OSOZ informacji zwrotnej do Użytkownika potwierdzającej zawarcie Umowy.
  3. Dowodem zawarcia Umowy jest informacja zwrotna wysłana przez Operatora OSOZ stwierdzająca zawarcie Umowy w postaci komunikatu wyświetlanego w Portalu OSOZ.
  4. Po zawarciu Umowy Operator OSOZ:

   a) tworzy Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika z przypisaniem mu Numeru Konta Zdrowotnego. Numer Konta Zdrowotnego określany może być indywidualnie przez Użytkownika, albo za zgodą Użytkownika może być generowany losowo przez Operatora OSOZ.

   b) zabezpiecza dostęp do Indywidualnego Konta Zdrowotnego za pośrednictwem określonych przez Użytkownika - Kodu PIN, Nazwy Użytkownika (login) i Hasła Użytkownika

  5. Dokonanie czynności wymienionych w ust. 4 lit. a - b jest równoznaczne z otwarciem Indywidualnego Konta Zdrowotnego i jego użytkowaniem.
  6. Użytkownik może na Koncie IKZ automatycznie gromadzić Informacje Zdrowotne pochodzące od Świadczeniodawców OSOZ oraz w Aptek OSOZ, pod warunkiem uprzedniego okazania w tych placówkach Karty Zdrowia Pacjenta.
  7. Karta Zdrowia Pacjenta akceptowana przez system OSOZ, charakteryzuje się Kodem Karty Zdrowia Pacjenta oraz posiadaniem znaku OSOZ (logo OSOZ) na awersie karty, który to znak, dla celów porównawczych, uwidoczniony został na stronie tytułowej niniejszego Regulaminu.
  8. Do korzystania z Konta IKZ, Użytkownik może posługiwać się jedną z następujących Kart KZP wydanych w ramach systemu OSOZ:

   a) plastikową Kartą Zdrowia Pacjenta otrzymaną w przeszłości z aptek lub przychodni, o ile karta posiada logo OSOZ umieszczone na awersie karty,

   b) plastikową Kartą Stałego Pacjenta otrzymaną w przeszłości z aptek, o ile karta posiada logo OSOZ umieszczone na awersie karty,

   c) plastikową Kartą Zdrowia Pacjenta uzyskaną przez Użytkownika z materiałów reklamowych udostępnionych przez Operatora OSOZ,

   d) papierową Kartą Zdrowia Pacjenta uzyskaną przez Użytkownika z materiałów reklamowych udostępnionych przez Operatora OSOZ,

   e) papierową Kartą Zdrowia Pacjenta uzyskaną przez Użytkownika, poprzez wydruk Karty KZP za pośrednictwem Portalu OSOZ,

   f) plastikową Kartą Zdrowia Pacjenta otrzymana przez Użytkownika od Operatora OSOZ, w drodze indywidualnego zamówienia na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

  Prawa i obowiązki Stron.

  § 6.

  1. W celu uzyskania dostępu do Informacji Zdrowotnych, Użytkownik musi dysponować sprzętem technicznym w postaci komputera posiadającego dostęp do sieci Internet oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarką internetową.
  2. Minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi 115 kbit/s.
  3. Wymagane przeglądarki internetowe:

   a) Internet Explorer wer. 7.0 lub nowsza,

   b) Firefox wer. 3.0 lub nowsza,.

  4. Operator OSOZ nie udostępnia sprzętu technicznego.

  § 7.

  1. Operator OSOZ umożliwia Użytkownikowi wykorzystanie Karty Zdrowia Pacjenta i prowadzi Indywidualne Konto Zdrowotne. Kwestie odpłatności reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący jego integralną część.
  2. Właścicielem Karty Zdrowia Pacjenta jest Operator OSOZ.
  3. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Kartę KZP na każde wezwanie Operatora OSOZ - w szczególności, jeżeli Operator OSOZ stwierdzi błędy w działaniu Karty KZP lub jej oznaczeniu albo wykorzystywanie Karty KZP przez Użytkownika w sposób niezgodny z Umową.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Karty Zdrowia Pacjenta wyłącznie do rejestracji udzielonych Świadczeń Zdrowotnych. Użytkownik nie może udostępniać Karty KZP, Kodu Karty zapisanego na karcie osobom trzecim z uwagi na możliwość zakłócenia lub zniekształcenia Informacji Zdrowotnej zapisanej do Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  5. Użytkownik korzysta z Konta IKZ w celach takich, dla jakich zostało mu udostępnione przez Operatora OSOZ. Użytkownik nie może zamieszczać w Koncie IKZ treści niezwiązanych z celami, a w szczególności nie może zamieszczać - w jakiejkolwiek postaci - informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, ani treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Operator OSOZ niezwłocznie kasuje dane zawierające treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie IKZ Użytkownika. Nadto Operator OSOZ może usunąć takie Konto, na którym zamieszczane są niedozwolone a opisane powyżej treści.

  § 8.

  1. Operator OSOZ obsługuje Konto IKZ z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. Operator OSOZ nie udziela Użytkownikowi gwarancji, iż cele leżące u podstaw Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia i oferowanej usługi Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a także Serwisów OSOZ udostępnianych dla Użytkowników zostaną osiągnięte. Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec Użytkownika, związanej z działaniem Konta IKZ oraz oferowanych Serwisów OSOZ. W szczególności Operator OSOZ nie odpowiada za utracone korzyści, szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem Konta IKZ oraz Serwisów OSOZ, chyba że szkody te wyrządzone zostały umyślnie. W szczególności Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie IKZ nie zostały zapisane wszystkie Informacje Zdrowotne istotne z punktu widzenia udzielania Świadczeń Zdrowotnych.
  2. Serwis Zdrowotny Pacjenta nie zastępuje Świadczenia Zdrowotnego lekarza lub farmaceuty - wytwarzane w ramach Serwisu komunikaty dotyczące procesu leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i doradczy i mogą wskazywać tylko i wyłącznie na prawdopodobną potrzebę konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
  3. Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych na Koncie IKZ przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nie świadomych działań Użytkownika.
  4. Operator OSOZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tytułu przejściowej niemożności użytkowania Konta IKZ.
  5. Operator OSOZ może czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Konta IKZ, jeżeli stwierdzi, iż Użytkownik narusza obowiązki wynikające z treści Umowy oraz Regulaminu związane z zasadami korzystania z Konta IKZ.

  § 9.

  1. Ujawnienie przez Operatora OSOZ danych zapisanych na Koncie IKZ w wyniku nakazu sądu, prokuratury lub innych uprawnionych z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa organów władzy lub administracji państwowej nie będzie stanowiło naruszenia Umowy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora OSOZ.

  Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie IKZ.

  § 10.

  1. Operator OSOZ zapewnia ochronę Informacji Zdrowotnych zapisanych na Koncie IKZ przed dostępem osób trzecich. Operator OSOZ zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności - adekwatnej do posiadanej wiedzy i środków technicznych.
  2. Bezpieczeństwo danych zdrowotnych zapisanych na Koncie IKZ zapewnia się poprzez zastosowanie Kodu PIN lub Nazwy Użytkownika i Hasła Użytkownika, jako sposobu autoryzacji dostępu do Konta IKZ.

  § 11.

  1. Operatora OSOZ domyślnie udostępnia Użytkownikowi Anonimowe Konto Zdrowotne. Personalizowane Konto Zdrowotne może być udostępnione Użytkownikowi wyłącznie na żądanie Użytkownika.
  2. Użytkownik w pełni zarządza Informacją Zdrowotną zgromadzoną w Koncie Zdrowotnym, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać informację, a także może udostępniać informację innym osobom, w tym szczególnie lekarzom oraz osobom zajmującym się profesjonalnie opieką zdrowotną, według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.

  § 12.

  1. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na Koncie Zdrowotnym poprzez użycie Karty KZP wraz z wprowadzeniem Kodu PIN lub wprowadzeniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  2. Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że kody chroniące dostęp do jego Konta Zdrowotnego, znajdują się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, powinien zmienić kody na inne, znane tylko Użytkownikowi.
  3. W przypadku użytkowania Anonimowego Konta Zdrowotnego, Użytkownik nie może umieszczać w Koncie AKZ, pod rygorem usunięcia, informacji, które w świetle Ustawy, uważane są za dane osobowe.
  4. W przypadku wykrycia w Koncie AKZ informacji, o których mowa w p.3., Operator OSOZ dokona ich usunięcia.

  § 13.

  1. Użytkownik, może zgłosić Operatorowi OSOZ reklamację dotyczącą wadliwości funkcjonowania odpłatnie otrzymanych Serwisów OSOZ za pośrednictwem adresu e - mail: reklamacje@osoz.pl
  2. Operator OSOZ rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji.

  Konto Zdrowotne, na którym są zapisywane dane osobowe.

  § 14.

  1. Użytkownik Anonimowego Konta Zdrowotnego może złożyć Operatorowi OSOZ dyspozycję przekwalifikowania posiadanego Konta na Personalizowane Konto Zdrowotne.
  2. Konto IKZ w wersji personalizowanej może powstać wyłącznie z przekwalifikowania Anonimowego Konta Zdrowotnego.
  3. Użytkownik może złożyć Operatorowi OSOZ dyspozycję dokonania powtórnej anonimizacji Konta Zdrowotnego.
  4. Operator OSOZ nie zbiera samodzielnie danych osobowych Użytkownika Indywidualnego Konta Zdrowotnego, lecz - w ramach oferowanej usługi hostingu - umożliwia Użytkownikowi gromadzenie tych danych w postaci zapisu na Koncie Zdrowotnym.

  § 15.

  1. Użytkownik Anonimowego Konta Zdrowotnego zamierzający przekwalifikować to Konto, na Personalizowane Konto Zdrowotne powinien:

   a) Zalogować się na użytkowanym Anonimowym Koncie Zdrowotnym,

   b) Uruchomić aplikację umożliwiającą przekwalifikowanie Konta oraz wypełnić elektroniczne formularze zawierające zapytania o dane osobowe Użytkownika,

   c) Wydrukować i własnoręcznie podpisać dokument, którego treścią jest oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora OSOZ danych osobowych, a następnie przesłać listem poleconym podpisany własnoręcznie dokument na adres Operatora OSOZ.

  2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. c dostępny jest w wersji przeznaczonej do podpisania przez samego Użytkownika, jak i w wersji przeznaczonej do podpisania przez jego przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy, który podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Użytkownika Konta Zdrowotnego zobowiązany jest do wykazania swojego umocowania do reprezentowania Użytkownika. Umocowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być wykazane za pomocą odpisu skróconego aktu urodzenia Użytkownika (jeżeli wyrażający zgodę jest rodzicem Użytkownika, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub poprzez przedstawienie orzeczenia Sądu opiekuńczego stwierdzającego ustanowienie opieki nad Użytkownikiem Konta (stosownie do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 1964.9.59 z późn. zm.).
  3. Dane osobowe Użytkownika wprowadzane za pośrednictwem elektronicznych formularzy są przetwarzane jedynie za pośrednictwem stacji roboczej Użytkownika.
  4. Wydruk dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c zawiera:

   a) Dane osobowe Użytkownika wprowadzone za pośrednictwem elektronicznych formularzy,

   b) Niepowtarzalny kod aktywacyjny, który umożliwi Operatorowi skojarzenie danych zdrowotnych zapisanych na Koncie IKZ z danymi osobowymi umieszczonymi na wydrukowanym wniosku.

   Kod aktywacyjny jest jedynym kluczem umożliwiającym połączenie ze sobą danych zdrowotnych zapisanych na Koncie z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika do elektronicznego formularza, a następnie wydrukowanymi na wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c.

  5. Po otrzymaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c Operator OSOZ sprawdza, czy dokument został podpisany przez Użytkownika, czy zawiera czytelnie wydrukowane kompletne dane osobowe i kod aktywacyjny oraz ewentualnie, czy został do niego załączony dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Użytkownika. W zależności od dokonanej oceny dokumentu jest on niszczony lub rejestrowany przez Operatora.
  6. W chwili rejestrowania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c, Operator wprowadza dane osobowe Użytkownika umieszczone na wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c oraz wykorzystując kod aktywacyjny, dokonuje skojarzenia danych osobowych z danymi zdrowotnymi zapisanymi na Koncie Zdrowotnym Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik korzysta z Konta Zdrowotnego w wersji personalizowanej tj. Konta na którym, obok Informacji Zdrowotnych, zapisywane są dane osobowe Użytkownika.

  § 16.

  1. Dane osobowe zapisywane na Personalizowanym Koncie Zdrowotnym Użytkownika, są danymi osobowymi wrażliwymi w rozumieniu art. 27 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Operator Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.
  3. Operator OSOZ chroni wrażliwe dane osobowe Użytkownika Personalizowanego Konta Zdrowotnego stosownie do zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  4. Operator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 na mocy i przez czas trwania zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Użytkownik w każdym czasie może złożyć - poprzez uruchomienie odpowiedniej aplikacji dostępnej z poziomu Personalizowanego Konta Zdrowotnego - dyspozycję przekształcenia Personalizowanego Konta Zdrowotnego w Anonimowe Konto Zdrowotne.
  6. Dyspozycja anonimizacji Personalizowanego Konta Zdrowotnego skutkuje zniszczeniem powiązań pomiędzy Informacjami Zdrowotnymi, a danymi osobowymi umożliwiającymi ich identyfikację.
  7. W każdej chwili Użytkownik może ponownie przekwalifikować Anonimowe Konto Zdrowotne w Personalizowane Konto Zdrowotne, poprzez powtórne wykonanie czynności opisanych w § 15.

  § 17.

  1. Operator OSOZ nie zapisuje informacji, mających kwalifikację wrażliwych danych osobowych Użytkownika, poza Personalizowanym Kontem Zdrowotnym, z którego korzysta Użytkownik - z zastrzeżeniem treści ust. 2.
  2. Operator OSOZ wykonuje kopie zapasowe systemu informatycznego OSOZ, w którym zapisywane są Konta Zdrowotne - co oznacza również wykonanie kopii samych Kont - w celu odtworzenia funkcjonowania systemu informatycznego w razie jego awarii. Operator OSOZ nie może wykorzystać kopii zapasowych w celu innym, aniżeli określony w zdaniu poprzednim.

  § 18.

  1. Operator OSOZ przetwarza dane osobowe zawarte w Personalizowanym Koncie Zdrowotnym w celu udostępnienia Użytkownikowi dodatkowych serwisów OSOZ, które wymagają dostępu do danych osobowych Użytkownika.
  2. Poprawność funkcjonowania niektórych z serwisów zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od merytorycznej poprawności danych wprowadzonych przez samego Użytkownika.
  3. Na Personalizowanym Koncie Zdrowotnym mogą być zapisywane wyłącznie dane osobowe istotne dla funkcjonowania Konta Zdrowotnego oraz oferowanych w jego ramach serwisów zdrowotnych.
  4. Operator OSOZ przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu opisanym w ust. 1. Operator OSOZ przetwarza dane osobowe tylko przez okres czasu, w którym Użytkownik posiada Personalizowane Konto Zdrowotne
  5. W przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (powtórna anonimizacja Konta) lub w przypadku rozwiązania Umowy o użytkowanie Konta IKZ, Operator niezwłocznie usuwa dane umożliwiające identyfikację Użytkownika Personalizowanego Konta Zdrowotnego.

  § 19.

  1. Informacje dotyczące stanu zdrowia Użytkownika Konta IKZ - w tym dane osobowe w przypadku personalizowanego Konta IKZ- zbierane są za pośrednictwem samego Użytkownika i użytkowanej przez niego Karty KZP. Dane nie mogą być zapisane na Koncie Zdrowotnym z pominięciem osoby Użytkownika.
  2. Użytkownik w każdej chwili, z poziomu posiadanego Konta IKZ, może sprawdzić, między innymi, treść zapisanych danych, ich merytoryczną poprawność i adekwatność w stosunku do celów dla jakich są przetwarzane, dokonać ich korekty oraz wydrukować historię ich zapisu.

  Kanały Dostępu - sposoby składania zapytań oraz oświadczeń wiedzy i woli.

  § 20.

  1. Operator OSOZ prowadzi Portal OSOZ, na którym zamieszcza informacje związane z funkcjonowaniem Systemu OSOZ oraz użytkowaniem Konta IKZ. Portal OSOZ jest podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy Operatorem OSOZ i Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest, co najmniej raz na czternaście dni logować się na swoim Koncie IKZ zamieszczonym w Portalu OSOZ celem zapoznania się z wprowadzonymi ewentualnie zmianami w funkcjonowaniu Konta IKZ oraz ewentualnymi informacjami o projektowanych zmianach Regulaminu.
  2. Portal OSOZ zapewnia Kanały Dostępu, za pośrednictwem, których możliwe jest składanie oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy, jak również formułowanie zapytań związanych z użytkowaniem Konta IKZ i Karty KZP - w tym sygnalizowanie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta IKZ. Kanałem Dostępu jest Konto IKZ, w którym Operator OSOZ zapewnia osobne pola na składanie oświadczeń, o których mowa w ust. 2.
  3. Wszelkie oświadczenia Operatora OSOZ zamieszczone w Portalu OSOZ nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.), lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert.
  4. Operator OSOZ archiwizuje treść złożonych przez Użytkownika oświadczeń. Operator OSOZ zapewnia poufność tych oświadczeń. Treść oświadczeń może być wykorzystana przez Operatora OSOZ, jedynie jako dowód złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli, bądź w celu wykonania obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Portalu OSOZ uważa się za złożone drugiej stronie Umowy z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że druga strona Umowy mogła zapoznać się z jego treścią.
  6. Operator OSOZ zastrzega sobie prawo umieszczania w Indywidualnym Koncie Zdrowotnym, dodatkowych informacji według własnego uznania, w tym między innymi informacje wspomagające opiekę i promocję zdrowia, materiały reklamowe, albo informacje o dodatkowych usługach kierowanych do Użytkownika przez Operatora OSOZ, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie w/w informacji.

  Usługi dodatkowe.

  § 21.

  1. Konto IKZ i Karta Zdrowia Pacjenta mogą być wykorzystane w celu udostępnienia Użytkownikowi możliwości skorzystania z dodatkowych usług uregulowanych w odrębnej umowie, a oferowanych przez Operatora OSOZ lub inne podmioty.

  Zmiana postanowień Umowy oraz Regulaminu.

  § 22.

  1. Zmiany Regulaminu dokonane w czasie obowiązywania Umowy są publikowane w Portalu OSOZ. Użytkownik otrzymuje informacje o zmianie Regulaminu - w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian - w postaci odpowiedniego zapisu na Koncie IKZ.
  2. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu w Portalu OSOZ, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie tego terminu strony wiąże Umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu.

  § 23.

  1. Rozwiązanie Umowy następuje wskutek jej wypowiedzenia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym - na zasadach określonych w ust. 2 - 4 - bądź też wskutek śmierci Użytkownika.
  2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  3. Operatorowi OSOZ przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub zmiany przepisów prawa.
  4. Użytkownikowi personalizowanego Konta Zdrowotnego przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Użytkownik może w każdym czasie, ponownie zawrzeć kolejną umowę i utworzyć Konto Zdrowotne w systemie OSOZ, do którego przypisywane będą Informacje Zdrowotne powstałe po dacie zawarcia kolejnej umowy.

  § 24.

  1. W przypadku rozwiązania Umowy Operator niezwłocznie usuwa wszelkie dane zapisane na Koncie IKZ, które umożliwiały funkcjonowanie Konta zarówno w jego wersji anonimowej, jak i wersji personalizowanej.
  2. Z chwilą rozwiązania Umowy, Operator OSOZ zachowuje jedynie anonimowe wpisy dotyczące zdarzeń zdrowotnych, które mogą być wykorzystane w celach statystycznych, między innymi do tworzenia ogólnopolskich serwisów zdrowotnych i ogólnych raportów statystycznych. Wpisy, o których mowa w zdaniu poprzednim - z uwagi na usunięcie danych personalizujących Konto Zdrowotne - nie mogą być powtórnie powiązane z Kontem Zdrowotnym w przypadku zawarcia przez Użytkownika kolejnej umowy o użytkowanie Indywidualnego Konta Zdrowotnego.

  Postanowienia końcowe.

  § 25.

  1. Do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle Umowy właściwy miejscowo jest Sąd siedziby Operatora OSOZ.

  § 26.

  1. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.
  2. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

   a) Załącznik nr 1 - Cennik.

   b) Załącznik nr 2 - Wykaz serwisów.


  Załącznik nr 1

  CENNIK

  1. Usługi:

  Lp Nr Kat. PRODUKT JEDN.MIARY CENA
  1 IKZ-0001 Użytkowanie Indywidualnego Konta Zdrowotnego Rocznie/Konto 0,00zł brutto
  2 IKZ-0002 Korzystanie z Karty Zdrowia Pacjenta Rocznie/Konto 0,00zł brutto
  3 IKZ-0003 Wydanie i dostawę papierowej Karty Zdrowia Pacjenta 1 szt. 0,00zł brutto
  4 IKZ-0004 Wydanie i dostawę plastikowej Karty Zdrowia Pacjenta indywidualnie 1 szt. 3,60zł brutto

  2. Serwisy:

  Lp KOD NAZWA SERWISU CENA
  1 SU-001 Elektroniczna Kartoteka Pacjenta. 0,00zł brutto /rok
  2 SU-002 Informacje Ratunkowe. 0,00zł brutto /rok
  3 SU-003 System Kontroli Interakcji i System Kontroli Uczuleń. 0,00zł brutto /rok
  4 SU-004 Programy zdrowotne. 0,00zł brutto /rok
  5 SU-005 Rejestracja on-line. 0,00zł brutto /rok
  6 SU-006 Kalkulator lekowy. 0,00zł brutto /rok
  7 SU-007 Poczta OSOZ. 0,00zł brutto /rok
  8 SU-008 Uczestnictwo w Programach Promocji Zdrowia 0,00zł brutto /rok
  9 SU-009 Komunikaty SMS 0,30zł brutto /SMS
  10 SU-010 Email 0,00zł brutto /rok
  11 SU-011 Monitor parametrów zdrowotnych 0,00zł brutto /rok

  Załącznik nr 2

  WYKAZ SERWISÓW UŻYTKOWNIKA -
  OPIS DZIAŁANIA I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW.

  1
  SU-001
  Elektroniczna Kartoteka Pacjenta (EKP).
  1. Z Elektronicznej Kartoteki Pacjenta (EKP) może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego wyłącznie w celu gromadzenia informacji o swoim zdrowiu.
  2. Warunkiem korzystania z EKP jest wcześniejsza aktywacja Indywidualnego Konta Zdrowotnego, która następuje poprzez użycie Karty Zdrowia Pacjenta.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do EKP po wcześniejszym zalogowaniu do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  4. W treści EKP w sposób zautomatyzowany lub samodzielnie przez Użytkownika gromadzone są informacje o zdarzeniach zdrowotnych dotyczących Użytkownika takich jak np.: uczulenia, rozpoznania chorób, zaordynowane oraz wykupione leki, zlecone oraz wykonane badania laboratoryjne, wyniki badań, skierowania do lekarza specjalisty, skierowania na hospitalizację, wypis ze szpitala.
   W przypadku Użytkownika, który posiada Konto personalizowane, umożliwione jest gromadzenie informacji o zdrowiu Użytkownika Indywidualnego Konta Zdrowotnego w formie załączników graficznych w ilości maksymalnie 5 załączników o wielkości pojedynczego załącznika nie przekraczającej 5MB liczonych na pojedyncze zdarzenie zapisane w EKP.
  5. Warunkiem zautomatyzowanego spływu danych na Konto Zdrowotne Użytkownika jest użycie przez niego Karty Zdrowia Pacjenta - tak, aby aptekarz lub lekarz współpracujący w ramach systemu OSOZ mieli możliwość odczytania Kodu Karty Zdrowia Pacjenta.
  6. W trakcie wizyty Świadczeniodawca OSOZ może zapisać Kod Karty Zdrowia Pacjenta w kartotece Użytkownika (pacjenta) prowadzonej przez danego Świadczeniodawcę OSOZ - dzięki temu przy kolejnych wizytach u danego Świadczeniodawcy OSOZ Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo posługiwać się Kartą Zdrowia Pacjenta w celu dokonania zapisów zdarzeń zdrowotnych na Koncie IKZ.
  7. Każdorazowe udostępnienie lekarzowi danych zgromadzonych w EKP wymaga autoryzacji Użytkownika dokonanej poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu PIN znanego wyłącznie Użytkownikowi.
  8. Informacje o zdarzeniach zdrowotnych dotyczących Użytkownika napływają z Aptek OSOZ oraz Świadczeniodawców OSOZ. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowej skuteczności przesyłu danych.
  9. Operator OSOZ podejmuje starania mające na celu przystąpienie do systemu OSOZ, jak największej liczby aptek oraz świadczeniodawców.
  10. Użytkownik może dokonywać również, w treści EKP, samodzielnego zapisu informacji o swoich zdarzeniach zdrowotnych.
  11. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  12. Anonimizacja Konta skutkuje usunięciem z EKP załączonych przez Użytkownika załączników graficznych.
  2
  SU-002
  Informacje Ratunkowe.
  1. Z serwisu Informacje Ratunkowe może skorzystać każdy Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Korzystanie z serwisu Informacje Ratunkowe ma charakter fakultatywny - Użytkownik samodzielnie decyduje, czy z serwisu korzystać poprzez aktywowanie lub dezaktywowanie jego działania. Domyślnie możliwość korzystania z serwisu jest włączona. Użytkownik może wyłączyć serwis poprzez użycie funkcji "włącz/wyłącz" zamieszczonej w zakładce Informacje Ratunkowe znajdującej się w Indywidualnym Koncie Zdrowotnym. W ten sam sposób Użytkownik może powtórnie zaktywować działanie serwisu.
  3. Dostęp do serwisu ma sam Użytkownik oraz w sytuacjach zagrożenia życia Użytkownika Świadczeniodawca OSOZ. Świadczeniodawca OSOZ uzyska dostęp do treści danych zapisanych w treści serwisu wyłącznie w sytuacji łącznego posłużenia się kodem zapisanym na swojej karcie lekarza oraz kodem zapisanym na Karcie Zdrowia Pacjenta należącej do Użytkownika. Operator OSOZ nie gwarantuje Użytkownikowi, iż każdy Świadczeniodawca OSOZ w konkretnej sytuacji podejmie czynności zmierzające do uzyskania wglądu do treści informacji zapisanych w treści serwisu oraz, iż wgląd taki każdorazowo uzyska.
  4. W treści serwisu zapisywane są następujące informacje o Użytkowniku:

   a) informacje ogólne o Użytkowniku, takie jak: płeć, data urodzenia, grupa krwi, ewentualne informacje o ciąży, ewentualne informacje o ciałach obcych w organizmie, numer Karty Zdrowia Pacjenta;

   b) informacje o zdarzeniach zdrowotnych dotyczących Użytkownika obejmujących do pięciu ostatnich wpisów w jego EKP dotyczących chorób przewlekłych, uczuleń, ostatnio zażywanych leków, świadczeń zdrowotnych, badań laboratoryjnych wraz z wynikami;

   c) informacje wprowadzone samodzielnie przez Użytkownika - dotyczące wyłącznie jego stanu zdrowia - które uważa on za istotne z punktu widzenia działania serwisu Informacje Ratunkowe.

  5. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  3
  SU-003
  System Kontroli Interakcji i System Kontroli Uczuleń.
  1. Z serwisu System Kontroli Interakcji i Uczuleń może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Serwis przeznaczony jest do:

   a) Automatycznej kontroli interakcji pomiędzy lekami zażywanymi przez Użytkownika.

   b) Automatycznej kontroli możliwości wystąpienia uczulenia pomiędzy zaordynowanymi/wykupionymi lekami lub substancjami chemicznymi, a lekami/substancjami chemicznymi, na które Użytkownik jest uczulony i które samodzielnie określił w treści serwisu.

  3. Serwis sprawdza leki wypisane na recepcie pod kątem możliwego wystąpienia niepożądanych interakcji oraz uczuleń oraz porównuje przepisane na recepcie leki z lekami zapisanymi na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym do 30 dni wstecz. W przypadku wykrycia interakcji bądź uczulenia serwis generuje komunikat informujący o zauważonym uczuleniu lub interakcji, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań aptekarzowi lub lekarzowi.
  4. Warunkiem działania serwisu w aptece lub u Świadczeniodawcy OSOZ jest użycie Karty Zdrowia Pacjenta.
  5. Baza interakcji, w oparciu o którą działa serwis stworzona została przez pracowników naukowych. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje, iż Baza Interakcji zawiera wszystkie możliwe interakcje leków.
  6. Operator OSOZ nie gwarantuje wykrycia każdej interakcji leków, poprawności wykrytej interakcji - co odnosi się również do wykrywania uczuleń.
  7. Serwis nie zastępuje profesjonalnej wiedzy lekarzy i farmaceutów, lecz stanowi wyłącznie narzędzie wspomagające ich pracę oraz źródło informacji dla lekarzy, farmaceutów oraz Użytkowników Kont Zdrowotnych.
  8. Operator OSOZ dokłada starań, aby informacja o interakcji lub możliwym wystąpieniu uczulenia została dostarczona do lekarzy i farmaceutów współpracujących z systemem OSOZ. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowego przesłania informacji, jak i każdorazowego skorzystania z serwisu przez farmaceutów i lekarzy współpracujących z systemem OSOZ.
  9. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  4
  SU-004
  Programy Zdrowotne.
  1. Z serwisu Programy Zdrowotne może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis zawiera listę dostępnych programów zdrowotnych. Celem programów zdrowotnych jest zwiększenie świadomości Użytkowników Kont Zdrowotnych w przedmiocie ich stanu zdrowia. Programy Zdrowotne informują o typowych zagrożeniach zdrowotnych pojawiających się w poszczególnych grupach wiekowych oraz o możliwości podjęcia określonych działań profilaktycznych.
  4. Programy Zdrowotne opracowane zostały przez osoby posiadające odpowiednie dla treści danego programu wykształcenie medyczne. Niemniej serwis nie zastępuje porady lekarskiej - ma wyłącznie informacyjny charakter.
  5. Użytkownik otrzymuje informacje o możliwości przystąpienia do właściwego dla niego (ze względu np. na wiek, płeć) programu zdrowotnego.
  6. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  5
  SU-005
  Rejestracja on-line.
  1. Z serwisu Rejestracja on - line może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis umożliwia Użytkownikowi samodzielne zarejestrowanie się na wizytę lekarską przez Internet - u Świadczeniodawców OSOZ, którzy aktywowali usługę rejestracji on - line.
  4. Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru terminu wizyty spośród dostępnych - wolnych u danego lekarza Świadczeniodawcy OSOZ - terminów bądź wskazuje automatycznie Użytkownikowi pierwszy wolny termin u danego lekarza Świadczeniodawcy OSOZ.
  5. Umówiony termin wizyty lekarskiej jest każdorazowo potwierdzany przez Świadczeniodawcę OSOZ.
  6. Użytkownik może anulować umówioną wizytę lekarską.
  7. Operator OSOZ nie odpowiada za ewentualne odrzucenie umówionej wizyty lekarskiej przez Świadczeniodawcę OSOZ, jak i nie wywiązanie się przez niego z wykonania umówionego świadczenia zdrowotnego.
  8. Operator OSOZ dokłada starań, aby każde zgłoszenie lub anulowanie wizyty przez Użytkownika skierowane do Świadczeniodawcy OSOZ, jak i potwierdzenie lub odrzucenie terminu wizyty przez Świadczeniodawcę OSOZ, a skierowane do Użytkownika zostało skutecznie doręczone. Niemniej Operator OSOZ nie odpowiada za brak możliwości prawidłowego funkcjonowania serwisu wynikającej z przyczyn technicznych lub z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy OSOZ.
  6
  SU-006
  Kalkulator lekowy.
  1. Z serwisu Kalkulator Lekowy może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do EKP po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis umożliwia Użytkownikowi automatyczne zestawienie informacji o kosztach zakupu leków poniesionych w poszczególnych miesiącach w roku. Zestawienie wskazuje na faktycznie poniesiony koszt zakupu leków, koszt jaki poniósłby Użytkownik kupując najtańsze zamienniki leków refundowanych oraz różnicę pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi, a kosztami z uwzględnieniem zamienników.
  4. do stworzenia zestawienia wykorzystuje treść wpisów - o zakupionych lekach refundowanych - w EKP Użytkownika.
  5. Serwis ma charakter informacyjny i uśredniony. Wyliczenia kalkulatora lekowego mogą odbiegać od cen leków refundowanych w poszczególnych miejscach i w poszczególnych okresach czasu.
  6. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  7
  SU-007
  Poczta OSOZ.
  1. Z serwisu Poczta korzysta Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis zapewnia narzędzie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a Operatorem OSOZ. W szczególności serwis wykorzystywany jest do przesyłania wiadomości o zmianach w funkcjonowaniu Indywidualnego Konta Zdrowotnego, zmianach Regulaminu Użytkowania IKZ, powiadomieniach o funkcjonowaniu programów zdrowotnych, informacji handlowych, informacji o usługach dodatkowych.
  4. Każdy Użytkownik - przynajmniej raz na 14 dni - zobowiązany jest zapoznać się z treścią serwisu.
  5. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  8
  SU-008
  Uczestnictwo w Programach Promocji Zdrowia
  1. Z serwisu może skorzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Serwis umożliwia użytkownikowi udział w programach promocji zdrowia prowadzonych przez różnych organizatorów. Możliwość uczestnictwa w programach jest domyślnie włączona. Użytkownik może wyłączyć uczestnictwo w programach promocji zdrowia z poziomu Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  3. Organizatorem danego programu promocji zdrowia adresowanego do Użytkowników IKZ jest przedsiębiorca prowadzący na terenie RP działalność gospodarczą związaną z usługami medycznymi lub farmaceutycznymi. Organizator wydaje regulamin rządzący danym programem, który dostępny jest z poziomu Konta IKZ.
  4. Organizator programu promocji zdrowia definiuje zasady uczestnictwa w danym programie i odpowiada za jego przebieg.
  5. Organizator programu promocji zdrowia zawiera z jego uczestnikami umowę o uczestnictwo w danym programie- Operator OSOZ nie jest stroną takiej umowy.
  6. Operatora OSOZ w kontekście organizacji i przeprowadzenia programu promocji zdrowia sprowadzają się wyłącznie do udostępnienia jego organizatorom oraz podmiotom biorącym udział w programie platformę elektronicznej wymiany danych, jaką jest Portal OSOZ oraz współpracujące z nim aplikacje.
  7. Operator OSOZ nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat związanych z umożliwieniem mu partycypacji w danym programie promocji zdrowia.
  8. OSOZ może w każdej chwili zaprzestać udostępniania Użytkownikom IKZ możliwości partycypacji w poszczególnych programach promocji zdrowia- w szczególności, jeżeli taka konieczność wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Operator OSOZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg danego programu promocji zdrowia, jak i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaprzestania udostępniania możliwości partycypacji w danym programie promocji zdrowia.
  10. Operator OSOZ nie odpowiada za skutki wynikłe z przerw w działaniu Portalu OSOZ oraz współpracujących z nim aplikacji.
  9
  SU-009
  Komunikaty SMS
  1. Z serwisu "Komunikaty SMS" może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu "Komunikaty SMS" po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis dostarcza narzędzia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a Operatorem OSOZ.
  4. Serwis "Komunikaty SMS" udostępniony jest dla Użytkowników, którzy posiadają Konto w wersji personalizowanej. Użytkownik samodzielnie wprowadza numer telefonu na który będą przesyłane wiadomości tekstowe SMS, co w szczególności oznacza, iż Operator OSOZ nie odpowiada za sytuacje doręczenia wiadomości SMS niepowołanej osobie.
  5. Korzystanie z usługi "Wysyłanie wiadomości SMS" przez Użytkownika IKZ jest odpłatne - opłaty za korzystanie z usługi realizowane jest na zasadzie przedpłaty.
  6. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika IKZ dokonania aktywacji usługi "Wysyłanie wiadomości SMS" poprzez ustalenia hasła dostępu do usługi, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad korzystania z usługi
  7. Serwis umożliwia Użytkownikowi uruchomienie wysyłania wiadomości SMS w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia takiego jak:

   a) nowe świadczenie na IKZ,

   b) zbliżający się termin świadczenia w programie zdrowotnym,

   c) zmiana terminu rezerwacji online,

   d) powiadomienie o konieczności wykonania pomiaru parametru zdrowotnego (serwis "Monitorowanie parametrów zdrowotnych"),

   e) powiadomienie o zażywaniu leków.

  8. Użytkownik IKZ samodzielnie decyduje, o których zdarzeniach chce być powiadamiany za pomocą wiadomości SMS.
  9. Operator OSOZ nie odpowiada za problemy z dostarczeniem wiadomości SMS, które są niezależne od Operatora OSOZ.
  10. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  11. Anonimizacja Konta skutkuje wyłączeniem działania serwisu SMS, a zgromadzone w formie przedpłaty środki płatnicze będą mogły zostać wykorzystane po ponownym przekwalifikowaniu Konta na Konto personalizowane.
  10
  SU-010
  Email
  1. Z serwisu "Email" może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu "Email" po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis dostarcza narzędzia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnego Konta Zdrowotnego, a Operatorem OSOZ.
  4. Serwis "Email" udostępniony jest dla Użytkowników, którzy posiadają Konto w wersji personalizowanej. Użytkownik samodzielnie wprowadza adres poczty Email na który będą przesyłane wiadomości, co w szczególności oznacza, iż Operator OSOZ nie odpowiada za sytuacje doręczenia wiadomości Email niepowołanej osobie.
  5. Seriws umożliwia Użytkownikowi uruchomienia wysyłania wiadomości Email w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia takiego jak:

   a) nowe świadczenie na IKZ,

   b) zbliżający się termin świadczenia w programie zdrowotnym,

   c) zmiana terminu rezerwacji online,

   d) powiadomienie o konieczności wykonania pomiaru parametru zdrowotnego (serwis "Monitorowanie parametrów zdrowotnych"),

   e) powiadomienie o zażywaniu leków.

  6. Użytkownik IKZ samodzielnie decyduje, o których zdarzeniach chce być powiadamiany za pomocą wiadomości Email.
  7. Operator OSOZ nie odpowiada za problemy z dostarczeniem wiadomości Email, które są niezależne od Operatora OSOZ.
  8. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.
  9. Anonimizacja Konta skutkuje wyłączeniem działania serwisu Email.
  11
  SU-011
  Monitor parametrów zdrowotnych.
  1. Z serwisu "Monitor parametrów zdrowotnych" może korzystać Użytkownik Indywidualnego Konta Zdrowotnego.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu "Monitor parametrów Zdrowotnych" po wcześniejszym zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Zdrowotnego, które następuje przez podanie Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
  3. Serwis umożliwia Użytkownikowi gromadzenie oraz monitorowanie informacji o określonych parametrów zdrowotnych, co pozwala na wczesne wykrycie wszelkich odchyleń o przyjętych norm.
  4. W ramach funkcjonalności Serwisu Użytkownik może:

   a) dokonywać wyboru parametrów, które będą podlegać monitorowaniu,

   b) określać harmonogram wprowadzenia wartości monitorowanych parametrów,

   c) określać formę powiadomienia o konieczności dokonania pomiaru monitorowanych parametrów, przy czym w przypadku Użytkownika, który posiada Konto w wersji anonimowej, umożliwione jest stosowanie powiadomienia jedynie w formie powiadomienia poczty na IKZ. Natomiast w przypadku Użytkownika, który posiada Konto w wersji personalizowanej, umożliwione jest stosowanie powiadomienia w formie poczty na IKZ, wiadomości SMS, wiadomości email,

   d) przeglądać oraz porównywać wprowadzone dane w zarówno w formie tabelarycznej jak i w formie wykresów.

  5. Operator OSOZ nie odpowiada za niemożność korzystania z serwisu wynikłą z jakichkolwiek uwarunkowań technicznych.

  UMOWA
  "OSOZ-IKZ"

  Zawarta między Stronami

  Nazwa KAMSOFT Spółka Akcyjna NIP 954-268-55-59
  Adres 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 REGON 241371988
  Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000345075
  Reprezentacja Zygmunt Kamiński Stanowisko Prezes Zarządu

  zwanym w dalszej części Umowy Operatorem,

  a

  osobą fizyczną użytkującą Indywidualne Konto Zdrowotne, zwaną dalej Użytkownikiem.

  § 1 - Informacje Ogólne

  1. Operator uruchomił na platformie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ, specjalizowany system informatyczny KS-IKZ, służący do tworzenia i użytkowania Indywidualnych Kont Zdrowotnych (Konto IKZ), przeznaczonych do wspomagania procesów szeroko rozumianej poprawy opieki zdrowotnej obywateli.
  2. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie IKZ Użytkownika, a w szczególności zapewnia ochronę tych danych wobec osób trzecich.
  3. Operator wykonuje swoje zadania, z zachowaniem należytej staranności, w ramach aktualnie posiadanej wiedzy i dostępnych środków technicznych.

  § 2 - Użytkowanie Indywidualnego Konta Zdrowotnego

  1. Każda osoba fizyczna może zlecić Operatorowi utworzenie Indywidualnego Konta Zdrowotnego, kierując się wyłączną i autonomiczną decyzją, po uprzednim zaakceptowaniu niniejszej Umowy oraz Regulaminu Konta Zdrowotnego, który jest integralną częścią niniejszej Umowy.
  2. Regulamin Użytkowania Indywidualnego Konta Zdrowotnego określa zasady świadczenia i korzystania z usługi.

  § 3 - Okres obowiązywania i wypowiadanie Umowy

  1. Strony zawierają Umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Zdrowotnego na czas nieokreślony.
  2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w Regulaminie Konta Zdrowotnego.
  3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie znajduje Regulamin Konta Zdrowotnego, który wraz z jego załącznikami, stanowi integralną część niniejszej Umowy.
  5. Użytkownik oświadcza, iż znana jest mu treść Regulaminu udostępniona na portalu internetowym www.osoz.pl oraz doręczona mu przed zawarciem Umowy.
  6. Regulamin dostępny jest również w wersji pisemnej w siedzibie Operatora.
  7. Zmiany treści Regulaminu publikowane są w portalu internetowym www.osoz.pl. Regulamin szczegółowo określa tryb dokonywania w nim zmian.

  Operator Użytkownik

  KAMSOFT Spółka Akcyjna